Bos Projekt, kao firma sa dugogodišnjim iskutvom u izvođenju elektroinstalaterskih radova, klijentima iz oblasti građevinarstva, industrije, trgovine, kao i privatnim investicionim fondovima, možemo kreirati tehničko rešenje u skladu sa zahtevima i potrebama, prilagoditi ga uslovima izvođenja, odabrati opremu renomiranih proizvođača i kvalitetno izvesti kompletne elektro radove na objektu. Pouzdanost poslovnih procesa naših klijenata u daljoj eksploataciji objekata obezbeđujemo sektorom redovnog, interventnog i investicionog održavanja. Pored osnovne delatnosti bavimo se proizvodnjom najzahtevnijih razvodnih ormana za domaće i strane kupce. Svoje samopouzdanje zasnivamo na solidnom finansijskom potencijalu, dobrom planiranju, sistemskoj organizaciji, savremenim alatima i tehnologiji, ali iznad svega na posvećenom timu sa velikim iskustvom. Svakodnevno radimo na praćenju tehnološkog razvoja alata i opreme, kako bismo stvorili prednost na tržištu i podigli svoju efikasnost na najviši mogući nivo. Naša lojalnost i odgovornost su vrednosti koje nas krase od samog osnivanja.

Q Merenje električnih i gromobranskih instalacija


KOMPLETAN SISTEM IZRADE GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBUHVATA
Izrada projekta gromobranske instalacije, Isporuka i montaža gromobranske instalacije,
sva merenja koja su zakonski propisana, kontrola i merenje gromobranske instalacije.
MERENJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija obuhvata dve najbitnije stavke:

-Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
-Merenje otpornosti uzemljivača

Za izvršena merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.

Gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja sastoji se, po pravilu, od spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije. Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog pražnjenja. Unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u unutrašnjosti štićenog prostora zaštićenog objekta.

Spoljašnja gromobranska instalacija sastoji se od prihvatanog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja.

Unutrašnja gromobranska instalacija obezbeđuje izjednačenje potencijala radi sprečavanja opasnih indukovanih napona i prodor prenapona atmosferskog porekla, postavljanjem odgovarajućih uređaja za zaštitu u električne instalacije niskog napona.

Prilikom pregleda i ispitivanja gromobranske instalacije ustanovljava se sledeće:

da gromobranska instalacija odgovara projektu;

da su sve komponente gromobranske instalacije u tehnički ispravnom stanju i da obezbeđuju primenjene i određene funkcije;

da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije;

da su svi naknadno dodati delovi objekta ugrađenih u štićeni prostor zaštićeni izjednačenjem potencijala ili „produženjem“ gromobranske instalacije.

Preventivni pregled i ispitivanje gromobranske instalacije vrši se pre početka upotrebe novoizgrađenog i/ili rekonstruisanog objekta, odnosno:

tоkom instaliranja gromobranske instalacije, naročito za delove instalacije koji će, po završetku objekta biti nepristupačni;

nakon završetka radova na novoj i rekonstruisanoj gromobranskoj instalaciji.

Interval između pregleda gromobranske instalacije određuje se na osnovu sledećih faktora:

vrste objekta ili zaštitne zone, pogotovo u pogledu posledica do kojih dovodi neko oštećenje;

nivoa zaštite;

lokalnog okruženja (problemi korozije);

primenjenih materijala za pojedine komponente instalacije;

vrste tla i dr.

Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije uključuje vizuelnu kontrolu i kompletan je ako se:

vrše ispitivanja kontinuiteta, naročito za one delove gromobranske instalacije koji nisu vidljivi za kontrolu i to na početku izvođenja;

vrše ispitivanja otpornosti rasprostiranja sistema za uzemljenje i njegovih pojedinačnih uzemljivača i rezultati se upoređuju sa prethodnim ili prvobitnim i kod razlika koje nisu prihvatljive, preduzimaju se mere za poboljšanje;

kontrolišu i ispituju provodnici za izjednačenje potencijala, spojevi, ekrani, trase kablova i uređaja za zaštitu od prenapona.

Elektronski gromobrani – gromobrani sa ranim startovanjem
Rani start. Do danas nauka nije uspela da spreči naelektrisavanje atmosfere, kao ni posledicu toga, tj.pražnjenje prema zemlji u vidu munje (groma). Postoje dva načina da se zaštitimo od atmosferskih pražnjenja.

Prvi način je poboljšanje elektroprovodnih delova objekta na zemlji, dok je drugi način poboljšanje elektroprovodnih osobina delova atmosfere u poslednjih 100 metara od zemlje – čime utičemo da sa većom verovatnoćom predodredimo tačku pražnjenja.

Drugi način je ranije rešavan radiaktivnim gromobranima, čija je upotreba danas zakonom zabranjena. Kao adekvatna zamena danas su u upotrebi gromobrani sa ranim startovanjem, čija je upotreba zakonski regulisana (SRPS N.B4.810, 2003).

Gromobrani sa ranim startovanjem se postavljaju na najvišu tačku objekta, minimum 2 metra iznad njega. Uz pomoć dva spusna voda spajaju se direktno sa uzemljenjem. Spusni vodovi se izrađuju od pocinkovane trake (FeZn) ili od bakra (Cu). Otpor uzemljenja mora biti manji od 10 Ω (oma).
Klasični gromobrani
Do danas nauka nije uspela da spreči naelektrisavanje atmosfere, kao ni posledicu toga pražnjenje prema zemlji u vidu munje (groma). Postoje dva načina da se zaštitimo od atmosferskih pražnjenja. Prvi način je poboljšanje elektroprovodnih delova objekta na zemlji, dok je drugi način poboljšanje elektroprovodnih osobina delova atmosfere u poslednjih 100 metara od zemlje – čime utičemo da sa većom verovatnoćom predodredimo tačku pražnjenja.

Prvi način se najčešće izvodi tako što se oko objekta postavi elektroprovodan kavez (Faradejev kavez), izrađen od dobrog elektroprovodnog materijala. Taj kavez je preko uzemljenja povezan sa zemljom, u koju se odvodi struja pražnjenja. To je najstariji način zaštite objekta i spada u klasičnu gromobransku zaštitu.

Kao posledica atmosferskog elektriciteta, putem električne indukcije, na tom kavezu će se indukovati naelektrisanje veće gustine nego u okolini, čime će se sa velikom verovatnoćom predodrediti i tačka pražnjenja.
Franklinov štap
Franklinov stapZaštita objekata od atmosferskog pražnjenja zasniva se na tome da se iznad ili oko objekat koji se štiti postave kvalitetno uzemljnje metalne konstrukcije sa ciljem da grom udari u njih a ne u sami objekat.

Najstarija metoda, koja se i danas upotrebljava, je da se na najisturenije delove objekta postavljaju dobro uzemljenje štapne hvataljke („Franklinovi štapovi”)

Maksimalno rastojanje štićene tačke određenog nivoa (rmax) – rastojanje od kojeg fiktivna sfera čela silaznog trasera poluprečnika R, rotirajući oko hvataljke visine h, dopire prodirući kroz ravan na određenom nivou štićene tačke.

Za štapnu hvataljku („franklinov štap“) videti sliku dole rmax se računa prema obrascu:

(m)

R – poluprečnik fiktivne sfere čela silaznog trasera, tj. udarno rastojanje, u metrima
h – vertikalno rastojanje od vrha šiljka štapne hvataljke do nivoa bilo koje druge štićene tačke, u metrima
Gromobranska hvataljka Moca
Gromobranska hvataljka tipa „Moca“ funkcioniše na klasičnom principu Franklinovog štapa. Štapnoj hvataljci („Franklinovom štapu“) pridodat je kružni horizontalni prsten za svrhu poboljšanja dejstva.

Na taj način, efekatom pojačanja polja, dobijamo kao da se visina štapne hvataljke poveća za 60 % stvarne visine štapa.

Q Izvođenje električnih i gromobranskih instalacija

Postoje elektroenergetske, gromobranske, telekomunikacione i signalne instalacije. Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom.
Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Telekomunikacione instalacije omogućavaju prenos podataka i dele se na telefonske instalacije, instalacije interfona, instalacije zajedničkih radio i TV antena, instalacije interne televizije, instalacije razglasa, instalacije računarskog sistema, instalacije centralnog sistema časovnika itd.

U signalne instalacije spadaju: instalacije električnog zvonca, instalacije protivpožarnog sistema, instalacije protivprovalnog sistema i instalacije poziva u hotelima i bolnicama. Obzirom na srodnost signalnih i telekomunikacionih instalacija, postoji tendencija njiovog integrisanja daljim razvojem tehnike. Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacione i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje.

Q Projektovanje električnih i gromobranskih instalacija

Projektovanje električnih instalacija obuhavata sledeće usluge:

1. Projektovanje električnih instalacija u objektima
2. Projektovanje elektroenergetskih postrojenja
3. Projektovanje fotonaponskih elektrana
4. Projektovanje signalnih instalacija
5. Projektovanje protivprovalnih sistema
6. Projektovanje Smart home sistema

Q Stručni nadzor

Q Protiv požarna zaštita


Vršimo instaliranje kompletnog sistema za PPZ objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji ili u dogovoru sa vama i u skladu sa vašim potrebama. Nakon izrade kompletnog sistema protivpožarne zaštite objekta, radi se projektna dokumentacija sa preciznom šemom instalacije i svih elemenata sistema kao faktičko stanje izvršenih radova.

Bos Projekt doo prihvata odgovornost za imovinu koju čuva i odgovara za štetu koja nastane neposrednom krivicom ili propustom svog radnika.

Projektovanjem protivpožarnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara, može da se lokalizuje požar u ranoj fazi, obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Uz izradu pravila zaštite od požara dobijate i dokument sa kompletnim opisom objekta (tehnoloških procesa), merama koje treba preduzeti i čega se treba pridržavati da ne bi došlo do neželjenih posledica u slučaju požara i eksplozije.

Izrađujemo plan evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara po članu 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara. U izradu plana spada skiciranje svih prostorija unutar objekta i njihovo ucrtavanje u plan. Proračun vremena potrebnog za evakuaciju svih osoba iz prostorija objekta i propisivanje maksimalnog broja osoba koje mogu boraviti u njemu, obeležavanje puteva evakuacije kao i evakuacionih izlaza, aparata za gašenje požara, hidranata kao i ručnih javljača na konkretnom objektu.

Kao odgovorni za vođenje protivpožarne zaštite – PPZ dužni smo da:
Vodimo računa o redovnom servisu protivpožarnih aparata, hidranata i dostavljamo stručne izveštaje o istom;

Organizujemo i sami preduzimamo sve potrebne preventivne mere sa aspekta zaštite od požara;

Se staramo o sprovođenju i primeni mera zaštite od požara koje su utvrđene zakonom, drugim propisima, pravilima, kao i drugim aktima;

Usaglašavamo rad Pravnog lica sa propisima iz oblasti zaštite od požara;

Učestvujemo u izradi predloga opštih akata, programa i planova zaštite od požara, programa osnovne obuke radnika i slično, a posle brinemo o njihovoj primeni;

Samostalno ili u saradnji, vršimo obuku svih zaposlenih u vezi sa opasnostima koje im prete od požara;

Vršimo zamenu i povlačenje dotrajalih, zastarelih, neupotrebljivih aparata i opreme za gašenje požara tokom godine, a na njihova mesta postavljamo novu i savremeniju PP opremu i sredstva;

Obezbedimo da svi zaposleni radnici budu upoznati sa opasnostima koje im prete od požara i eksplozije na radnom mestu;

Sarađujemo sa nadležnim inspekcijskim i drugim organima za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova;

Dajemo predloge u cilju efikasnijeg otklanjanja uočenih nedostataka, kao i u cilju unapređenja postojećeg stanja zaštite od požara;

U slučaju otkrivanja određenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, zabranimo rad do otklanjanja istog nedostatka;

U slučaju izbijanja požara, ako smo na vreme obavešteni i prisutni, do dolaska profesionalne vatrogasne brigade, neposredno organizujemo ljudstvo, rukovodimo i komandujemo akcijom gašenja, evakuacije i spašavanja ljudi i imovine;

Jednom mesečno, putem mesečnog izveštaja, a po potrebi i češće, izveštavamo direktora o svim uočenim pojavama, promenama, nedostacima i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlažemo konkretne mere za uklanjanje ovih uočenih nedostataka.

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday07:30 AM - 03:00 PM
 • Tuesday07:30 AM - 03:00 PM
 • Wednesday07:30 AM - 03:00 PM
 • Thursday07:30 AM - 03:00 PM
 • Friday07:30 AM - 03:00 PM

July, 2024

24

Wednesday

 • 7:30 am - 8:00 am

 • 8:00 am - 8:30 am

 • 8:30 am - 9:00 am

 • 9:00 am - 9:30 am

 • 9:30 am - 10:00 am

 • 10:00 am - 10:30 am

 • 10:30 am - 11:00 am

 • 11:00 am - 11:30 am

 • 11:30 am - 12:00 pm

 • 12:00 pm - 12:30 pm

 • 12:30 pm - 1:00 pm

 • 1:00 pm - 1:30 pm

 • 1:30 pm - 2:00 pm

 • 2:00 pm - 2:30 pm

 • 2:30 pm - 3:00 pm

August 26,2019

 • Tuesday
 • 9:00am - 10:00am
 • Radivoj Bosiljcic
Appointment confirmation email will be sent upon approval.

Awesome Job!

We have received your appointment and will send you a confirmation to your provided email upon approval.

Your request has been submitted successfully.

image

error: Content is protected !!